Mẫu đơn ly hôn thuận tình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

………….., ngày.…..tháng……..năm……

ĐƠN   YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

               Kính gửi: Tòa án nhân dân quận/huyện…………………………

 

Họ và tên người yêu cầu: ……………………………………………………………..;  Sinh: ……………

CMND/CCCD số ……………………….  Do ………………….. cấp; Cấp ngày: ……………………..

Nơi đăng ký HKTT:  …………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………..

Nghề Nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người yêu cầu: ……………………………………………………….;  Sinh: …………………..

CMND/CCCD số …………………………  Do……………………………… cấp ngày: …………………

Nơi đăng ký HKTT:  …………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………..

Nghề Nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………

NỘI DUNG ĐƠN TRÌNH BÀY:

Chúng tôi đăng ký kết hôn ngày ……..tháng ……..năm 2020  tại UBND……………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Nguyên nhân:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Yêu cầu Tòa án công nhận sự tự nguyện thỏa thuận của chúng tôi:

* Về con chung: Hiện chúng tôi có ……….con chung.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Nuôi dưỡng:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Cấp dưỡng…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

* Về tài sản chung vợ chồng có những tài sản sau:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

* Về nhà ở chung của vợ chồng:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

* Về nợ chung:

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

* Về án phí lệ phí:

Chúng tôi thỏa thuận ………………………………………………………………………. sẽ chịu án phí.

Nguyện vọng: Trên đây là toàn bộ nội dung đơn yêu cầu về việc ly hôn của chúng tôi, kính mong Quý tòa xem xét, giải quyết cho chúng tôi ly hôn để sớm ổn định cuộc sống.

Chúng tôi biết theo quy định thì đơn của chúng tôi sẽ được chuyển qua trung tâm hòa giải để tiến hành hòa giải. Tuy nhiên chúng tôi không đồng ý chuyển đơn qua trung tâm hòa giải, vì trong đơn chúng tôi đã thống nhất và thỏa thuận các vấn đề ly hôn rồi.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.!

Người làm đơn yêu cầu

Người vợ

(ký, ghi rõ họ tên)

Người chồng

(ký, ghi rõ họ tên)

Bài viết liên quan

09 69 60 30 30

Contact Me on Zalo