04.6656.33990912 456 586tuvanluathoangphu@gmail.com
Văn phòng tại Hà Nội
04.6656.33990912 456 586tuvanluathoangphu@gmail.com

Thừa kế theo di chúc

Thừa kế theo di chúc là gì?

Thừa kế theo di chúc là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người khác còn sống theo quyết định của người đó trước khi chết được thể hiện trong di chúc.

- Nội dung cơ bản của thừa kế theo di chúc là chỉ định người thừa kế( cá nhân, tổ chức) và phân định tài sản, quyền tài sản và giao nghĩa vụ tài sản cho những người thừa kế. Người lập di chúc là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Người lập di chúc có các quyền sau:

Chỉ định người thừa kế, truất quyền hưởng di sản của người thừa kế
Phân định phần di sản cho từng người thừa kế
Dành một phần tài sản trong khối di sản thừa kế để di tặng, thờ cúng.
Giao nghĩa vụ cho người thừa kế trong phạm vi di sản.
Chỉ định người giữ, người quản lý di sản, người phân chia di sản.
Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc.

Người nhận di sản thừa kế là ai?

Người nhận di sản thừa kế là những người được chỉ định trong di chúc, có quyền nhận di sản do người chết để lại theo sự chỉ định trong di chúc, người thừa kế theo di chúc có thể là người trong hàng thừa kế, ngoài hàng thừa kế hoặc cơ quan, tổ chức kể cả nhà nước. 
- Ngoài những người được hưởng di sản theo di chúc thì có những trường hợp người thừa kế được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung của di chúc:
+ Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng.
+ Con đã thành niên mà không có khả năng lao động.

- Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người để lại di sản và người hưởng di sản, Công ty Luật Hoàng Phú sẽ cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ tư vấn thừa kế theo di chúc gồm có:

Tư vấn pháp luật về thừa kế
Tư vấn quyền, nghĩa vụ của người lập di chúc chúc trong việc phân chia di sản
Tư vấn xác định di sản thừa kế theo di chúc
Tư vấn xác định người thừa kế theo di chúc
Tư vấn hiệu lực của di chúc 
Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến quyền thừa kế theo di chúc. 
 
Mọi tư vấn khác cần được giải đáp, hãy liên hệ tới số Hotline: 0912. 456. 586.
Tin liên quan