04.6656.33990912 456 586tuvanluathoangphu@gmail.com
Văn phòng tại Hà Nội
04.6656.33990912 456 586tuvanluathoangphu@gmail.com

Điều kiện bản di chúc hợp pháp

Trong bài viết "Những điều cần biết về lập di chúc" chúng tôi đã đề cập tới vấn đề tính hợp pháp của bản di chúc; nay công ty luật Hoàng Phú sẽ nói rõ hơn: Thế nào là một bản di chúc hợp pháp ? Điều kiện là gì?

Theo quy định tại Điều 649 Bộ luật Dân sự, Di chúc phải được lập thành văn bản, và phải có đủ các nội dung theo Điều 653 Bộ luật Dân sự như sau:

1. Di chúc phải ghi rõ:
a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;
b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
d) Di sản để lại và nơi có di sản;
đ) Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.
 
dieu kien lap di chuc hop phap

Điều kiện làm bản di chúc hơp pháp luật


2. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.
Để một bản di chúc hợp pháp cần đáp ứng nhiều điều kiện, các điều kiện này được quy định tại Điều 652 BLDS. 

1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;
b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.

Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HOÀNG PHÚ
Tầng 5, Số 276, Đường Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Email: tuvanluathoangphu@gmail.com
Tin liên quan